Biblioteca antroposofică


Corecturi

EDIȚIA OPERELOR COMPLETE ALE LUI RUDOLF STEINER

Alcătuită după: Rudolf Steiner – Opera literară şi artistică.
O privire de ansamblu bibliografică
(Numărul bibliografic, cursiv în paranteze)

A. SCRIERI

I. Opere (GA1-28)

Scrierile goetheene de ştiinţe ale naturii, editate şi comentate de R. Steiner, 5 volume, 1883-97, ediţie nouă 1975 (GA 1a-e); ediţie separată a Introducerilor, 1925 (GA 1)

Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume,1886 (GA 2)

Adevăr şi ştiinţă. Preludiul unei „Filosofii a libertăţii“, 1892 (GA 3)

Filosofia libertăţii. Trăsături fundamentale ale unei concepţii moderne despre lume, 1894 (GA 4)

Friedrich Nietzsche, un luptător împotriva timpului său, 1895 (GA 5)

Concepţia despre lume a lui Goethe, 1897 (GA 6)

Mistica la începuturile vieţii spirituale contemporane şi legătura ei cu concepţia modernă despre lume, 1901 (GA 7)

Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile Antichităţii, 1902 (GA 8)

Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, 1904 (GA 9)

Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? 1904-05 (GA 10)

Din Cronica Akasha, 1904-08 (GA 11)

Treptele cunoaşterii superioare, 1905-08 (GA 12)

Ştiinţa ocultă în rezumat, 1910 (GA 13)

Patru drame-misterii, 1910-13 (GA 14)

Conducerea spirituală a omului şi a omenirii, 1911 (GA 15)

Calendar sufletesc antroposofic, 1912 (în GA 40)

Un drum către cunoaşterea de sine a omului, 1912 (GA 16)

Pragul lumii spirituale, 1913 (GA 17)

Enigmele filozofiei – O expunere schiţată a istoriei acestora, 1914 (GA 18)

Despre enigma omenească, 1916 (GA 20)

Despre enigme sufleteşti, 1917 (GA 21)

Spiritualitatea lui Goethe manifestată în „Faust“ şi în basmul „Despre Şarpele verde şi frumoasa floare de crin“, 1918 (GA 22)

Puncte centrale ale problemei sociale în necesităţile vieţii prezente şi din viitor, 1919 (GA 23)

Articole asupra structurii tripartite a organismului social şi asupra situaţiei momentului, 1915-21 (GA 24)

Cosmologie, religie şi filosofie, 1922 (GA 25)

Teze antroposofice, 1924-25 (GA 26)

Fundamente pentru extinderea artei vindecării pe baza cunoştinţelor ştiinţei spirituale, 1925. De Dr. Rudolf Steiner şi Dr. med. Ita Wegman (GA 27)

Viaţa mea, 1923-25 (GA 28)

II. Articole (GA 29-37)

Articole referitoare la dramaturgie 1889-1901 (GA 29)

Fundamente metodice ale antroposofiei 1884-1901 (GA 30)

Articole referitoare la cultură şi istorie 1887-1901 (GA 31)

Articole referitoare la literatură 1886-1902 (GA 32)

Biografii şi schiţe biografice 1894-1905 (GA 33)

Articole din „Lucifer-Gnosis“ 1903-1908 (GA 34)

Filosofie şi antroposofie 1904-1918 (GA 35)

Articole din „Das Goetheanum“ 1921-1925 (GA 36)

III. Publicaţii postume (GA 38-50)

Scrisori – Maxime – Prelucrări pentru scenă – Schiţe pentru cele patru drame-misterii 1910-1913 – Antroposofie. Un fragment din anul 1910 – Schiţe şi fragmente – Din carnetele de note şi de pe foi separate – (GA 38-47)

B. CONFERINŢE

B.I. Conferinţe publice (GA 51-89)

Cicluri de conferinţe publice la Berlin, 1903/1904 până în 1917/18 (GA 51-67)

Cicluri de conferinţe şi cursuri la şcoli superioare, în alte locuri din Europa 1906-1924 (GA 68-84)

B.II. Conferinţe ţinute în faţa membrilor Societăţii Antroposofice (90-270)

Conferinţe şi cicluri de conferinţe cu conţinut general-antroposofic – Christologie şi comentarii ale Evangheliilor – Cunoaşterea spiritual-ştiinţifică a omului – Istorie cosmică şi istorie umană – Fundalul spiritual al problemei sociale – Omul în legătura sa cu Cosmosul – Consideraţii asupra karmei – (GA 91-244)

Conferinţe şi scrieri referitoare la istoria mişcării antroposofice şi a Societăţii Antroposofice (GA 251-263)

B.III. Conferinţe şi cursuri asupra unor domenii particulare ale vieţii (GA 271-354)

Conferinţe despre artă: Arta în general – Euritmie – Arta vorbirii şi arta dramatică – Muzică – Arte plastice – Istoria artei (GA 271-292)

Conferinţe referitoare la educaţie (GA 293-311)

Conferinţe referitoare la medicină (GA 312-319)

Conferinţe referitoare la ştiinţele naturii (GA 320-327)

Conferinţe referitoare la viaţa socială şi tripartiţia organismului social (GA 328-341)

Conferinţe pentru preoții comunității creștine (GA 342-346)

Conferinţe pentru muncitorii care lucrau la construcţia Goetheanumului (GA 347-354)

C. OPERA ARTISTICĂ

Reproduceri ale schiţelor grafice şi ale celor pictate de Rudolf Steiner, în albume sau foi separate: Schiţe pentru pictura primului Goetheanum – Schiţe pentru exersarea picturii – Placate cu programul reprezentaţiilor de euritmie – Forme pentru euritmie – Schiţe pentru figurile de euritmie – Desene la tablă din timpul conferințelor, ş. a. (GA K 12-58)


Fiecare volum poate fi obţinut separat.
Volumele din Operele Complete sunt alcătuite unitar în cadrul fiecărei grupe.