Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TAINELE PRAGULUI

GA 147


Ciclu de opt conferinţe ţinut la München
în perioada 24–31 august 1913


Traducere din limba franceză: ADRIANA ONOFREI
Confruntarea cu textul original german: ADRIAN ILIESCUTraducerea s-a făcut după ediţia franceză:
Mystères du Seuil, Edition Anthroposophiques Romandes, 1980

Titlul ediţiei germane, publicată după o stenogramă nerevăzută de conferenţiar:
Die Geheimnisse der Schwelle
GA 147©2004 Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC


COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: DIANA TATU
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN

Coperta I reproduce: Karl Friedrich Schinkel ‒ Regina nopţii


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57


ISBN 973-637-136-0


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Pecetea desenată de Rudolf Steiner pentru a patra dramă-misteriu

În centru se află un cerc simplu; de aici pornesc nouă raze spre trupul şarpelui; către cap se îndreaptă trei fulgere. Văzut din interior, douăsprezece litere formează a treia zonă circulară a peceţii. Ele trebuie citite în sens invers faţă de prima pecete, şi anume: ICH ERKENNET SICH ‒ aceasta înseamnă că literele ICH sunt de citit de două ori. Traduse ar insemna: EUL SE RECUNOAŞTE.

„... Cel a cărui privire se poate adânci mai profund în temeliile culturii greco-latine va putea observa deja ce înseamnă să ţii cumpăna între Lucifer şi Ahriman. În epoca noastră însă acest lucru s-a schimbat. În lumea exterioară, Lucifer şi Ahriman au făcut într-un fel un pact; ei şi-au legat impulsurile lor în lumea exterioară, le-au înnodat înainte ca ele să atingă sufletul uman, astfel încât în cultura noastră, acolo unde în timpurile vechi erau firele separate ale impulsurilor ahrimanice şi luciferice, ai acum nodul, ghemul. Şi îi este deosebit de greu omului să descâlcească acest nod, să se regăsească în acest ghemotoc de fire amestecate: Peste tot în curentul culturii noastre găsim amestecate pestriţ aceste fire luciferice şi ahrimanice şi nu vei avea o viziune sănătoasă a condiţiilor civilizaţiei noastre înainte să fi sesizat clar că în multe curente agitatoare, în foarte multe idei abstracte şi organizări exterioare ce au loc acum şi în viitor se înnoadă firele amestecate ale impulsurilor ahrimanice şi luciferice. Atenţie la ghemotocul pestriţ de luciferic şi ahrimanic; asta este necesar să observi vigilent.“

RUDOLF STEINER
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Conferinţa IMünchen, 24 august 1913 — Trezirea sufletelor. Trepte ale amintirii retrospective. Aşteptare.

Conferinţa a II-aMünchen, 25 august 1913 — Consideraţii privind graniţa care desparte lumea simţurilor şi lumile suprasenzoriale. Fiinţa şi activitatea lui Lucifer şi Ahriman. Cum ia nastere răul?

Conferinţa a III-aMünchen, 26 august 1913 — Vieţuirile sufletului în lumea elementară.

Conferinţa a IV-aMünchen, 27 august 1913 — Urcuşul sufletului în lumea spirituală propriu-zisă. Citirea scrierii cosmice în domeniul spiritului.

Conferinţa a V-aMünchen, 28 august 1913 — Prezenţa trinităţii în fenomenele lumii. O povestire a doamnei Balde şi învăţăturile lui Benedictus. Gândire, Vorbire, Scriere. Lucifer şi Ahriman.

Conferinţa a VI-aMünchen, 29 august 1913 — Formaţia spirituală pentru progresul culturii. Întâlnirea sufletului uman cu Cealaltă Sine în lumea spirituală. Dialogul spiritual cu Fiinţele-gânduri.

Conferinţa a VII-aMünchen, 30 august 1913 — Evoluţia lui Johannes Thomasius. Dublul. Spiritul tinereţii lui Johannes. Cealaltă Philia. Prăpastia fiinţei.

Conferinţa a VIII-aMünchen, 31 august 1913 — Influenţele luciferice şi ahrimanice în trecut şi în prezent. Păzitorul Pragului. Recapitulare.

Note

Cuvinte introductive rostite de Rudolf Steiner la München (28 august 1913) cu ocazia primei reprezentaţii de euritmie

Tabloul ciclurilor de conferinţe şi a primelor reprezentaţii care au avut loc la München

Operele complete ale lui Rudolf Steiner
TREPTELE ADEVĂRULUI


Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861–1925), personalitate complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecvent şi interactiv atât mistica înaltă bazată pe experienţe interioare care l-au condus la cercetări aprofundate în lumea spirituală, cât şi gândirea riguros ştiinţifică despre spirit, prin opoziţie cu tendinţele materialismului dominant în secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea. Materialismul urmărea eliminarea nivelului divin-spiritual din cunoaştere prin contestarea existenţei acestuia în Univers, ceea ce l-a îndreptăţit pe R. Steiner să afirme: „Tragedia materialismului constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia“.

Pentru a sintetiza conţinutul de idei al antroposofiei sau ştiinţei despre spirit vom porni de la un principiu de bază formulat chiar de Rudolf Steiner: „Oricărei realităţi materiale din Univers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la un moment dat expresie în lumea materială“. Întreaga evoluţie, mai întâi biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii este o ilustrare vie a acestui principiu. Cunoaşterea directă a resorturilor spirituale ale umanităţii, ca şi cunoaşterea exterioară a materiei, se obţine numai prin eforturi susţinute de perfecţionare a structurilor noastre sufleteşti şi spirituale, pentru a deveni apţi şi demni de dezvoltarea conştientă şi responsabilă a relaţiei omului cu lumea spirituală în toată puritatea indispensabilă acestui scop. Unul din principalele scopuri ale antroposofiei constă în deschiderea căilor cunoaşterii de sine, fapt necesar pentru evoluţia viitoare a omenirii. Atât cunoaşterea de sine cât şi înţelegerea coerentă a lumii interioare şi a ambianţei telurice şi cosmice se pot dobândi prin studiul scrierilor antroposofice, întrucât logica riguroasă a expunerilor oferă gândirii posibilitatea aprecierii valorii acestora, chiar şi în lipsa accesului personal direct la lumile spirituale. Omul apare astfel ca o fiinţă dublă, cu problematică cosmică şi problematică terestră, având sarcina realizării sintezei superioare a acestora.

În consecinţă, antroposofia este ştiinţa despre spirit care ne dă posibilitatea înţelegerii raţiunii de a fi a structurilor şi evenimentelor aparţinând lumii sensibile, precum şi a înlănţuirii acestora în timp şi spaţiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemâna unei „secte religioase“, cum încearcă să denigreze unele scrieri mişcarea antroposofică, ci reprezintă calea spirituală de valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de Hristos pe Pământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se manifestă în toate relaţiile individuale şi de grup. Există, în prezent, antroposofi aparţinând celor mai diferite confesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârşit, în antroposofia lui R. Steiner un limbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prin înţelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluţie cosmică pe care l-a reprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.

Antroposofia nu este teorie, ci cunoaştere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele şi a elaborat soluţii valoroase în diferitele domenii aplicative marcate de consecinţele tuturor situaţiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoaşterii aprofundate a omului (antropologia antroposofică), Rudolf Steiner, colaboratorii şi urmaşii săi au elaborat principiile şi metodele terapeutice ale medicinii antroposofice, ale agriculturii biodinamice, ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, au dat naştere unui impuls original în arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaştere obiectivă, o cale de autocunoaştere şi o cale de viaţă. Ea este prelungirea în Eul omului actual a activităţii lui Hristos, a Logosului care a acţionat de la începutul existenţei Universului.

Mişcarea antroposofică, care s-a separat din mişcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, şi numai în mod eronat sau abuziv este asociată cu alte curente şi organizaţii actuale. Ea deschide perspective luminoase educaţiei pentru libertate, iubirii dintre oameni şi colaborării cu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creştină şi cu o largă deschidere spre înţelegerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea şi dezvoltarea acestor imperative ale mileniului III.

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER


Baza ştiinţei spiritului orientată antroposofic o constituie lucrările scrise şi publicate de Rudolf Steiner (1861–1925). Pe lângă aceasta, el a ţinut, între 1900–1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât în faţa unui public larg, cât şi pentru membrii Societăţii teosofice, mai târziu ai Societăţii antroposofice. Vorbind în mod liber, el însuşi a dorit iniţial ca aceste conferinţe să nu fie consemnate în scris, deoarece ele erau concepute drept „comunicări orale, nedestinate tiparului“. După ce însă s-au finalizat şi răspândit tot mai numeroase variante incomplete şi eronate după stenogramele şi notiţele auditorilor, s-a văzut nevoit să reglementeze problema acestora. Şi a încredinţat Mariei Steiner von Sivers această misiune. Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care au dreptul să stenografieze conferinţele, de a asigura administrarea stenogramelor şi revizuirea textelor pentru tipar. Din cauză că, fiind extrem de ocupat, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi textele, decât în cazuri foarte rare, în privinţa tuturor conferinţelor publicate trebuie să se ţină seama de această rezervă a sa: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în stenogramele nerevizuite de mine se găsesc greşeli“.

În legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care, la început, erau accesibile numai sub formă de manuscrise tipărite pentru uz intern, şi cărţile sale, destinate publicului larg, Rudolf Steiner îşi exprimă punctul de vedere în lucrarea autobiografică Mein Lebensgang (Viaţa mea), capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile, în egală măsură, în ceea ce priveşte cursurile ţinute, care se adresau unui cerc restrâns de participanţi, familiarizat cu bazele ştiinţei spiritului.

După moartea Mariei Steiner (1867–1948) s-a trecut, conform indicaţiilor sale, la tipărirea unei ediţii a operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner – Gesamtausgabe, GA). Volumul de faţă constituie o parte a acestei ediţii.