Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

TREPTE PREMERGĂTOARE MISTERIULUI DE PE GOLGOTA

GA 152

Zece conferințe ținute în diferite orașe, în anii 1913 și 1914


Traducere de NICOLAE CRĂCIUN
Postfață de SORIN R. ȚIGĂREANU

Rudolf Steiner, Vorstufen zum mysterium von Golgatha
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveția, 1990
GA 152


Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
TRIADE
București 2010
© 2003 Editura TRIADE, Cluj-Napocacoperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. Petre PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MARIAN MÎRZEA
Coperta: SILVIU IORDACHE


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota / Rudolf Steiner; trad. de Nicolae Crăciun. - Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2009
3 vol.
   ISBN 978-606-92265-8-2
   ISBN 978-973-8313-62-0

I. Crăciun Nicolae (trad.)

141.3

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


coperta spate

COPERTA IV

Omul creştin a preluat prin credinţă, prin sentiment ceea ce îi revelează scrierile sacre. Fraze ca cele de la începutul Evangheliei după Ioan: „Toate prin El s-au făcut...”; „Şi Cuvântul s-a făcut trup...”; „Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat şi har pentru har...” stau la temelia vieţii creştine.

În epoca în care trăim e necesar să pătrundem şi cu înțelegerea profunzimile unor realităţi ca cele revelate în frazele de mai sus, pentru ca această temelie să nu fie spulberată de neantul spiritual materialist.

Cititorul va găsi descrise în această carte evenimente prin care Logosul divin echilibrează forţele corpului fizic, pune în ordine forţele corpului eteric şi aduce armonie în corpul astral, astfel ca omenirea să-şi poată continua evoluţia etapă cu etapă. Aceste evenimente reprezintă, de fapt, trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota.

Agenor CRIŞAN
CUPRINS [ Notă ]

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

I. ŞTIINŢA OCULTĂ ŞI DEZVOLTAREA OCULTĂ. INIŢIEREA ― Londra, 1 mai 1913
Legătura între vii şi morţi. Influenţa impulsurilor luciferice şi ahrimanice. Configurarea unui viitor organ fizic pentru amintirea încarnărilor precedente. Dezvoltarea ocultă a omului actual: 1. Constituirea puterii lăuntrice a gândirii prin meditaţie; 2. Pătrunderea meditaţiei cu puterea sentimentului; 3. Pătrunderea meditaţiei cu impulsurile de voinţă
II. CHRISTOS PE VREMEA MISTERIULUI DE PE GOLGOTA. CHRISTOS ÎN SECOLUL AL XX-LEA ― Londra, 2 mai 1913
Entitatea lui Iehova. Mihael, „Chipul lui Dumnezeu”. Mihael şi alţi arhangheli ca inspiratori ai epocilor succesive. Legătura lui Christos cu destinul omenirii şi unirea sa cu evoluţia Pământului. Noua revelaţie mihaelică
III. IMPULSUL LUI MIHAEL ŞI MISTERIUL DE PE GOLGOTA ― Stuttgart, 18 mai 1913 (prima conferinţă)
Epoca trecută a lui Gabriel. Epoca mihaelică începând din ultima treime a secolului al XIX-lea. Înălțarea lui Mihael în ierarhia arhailor. Pătrunderea lumii spirituale în lumea simțurilor. Impulsul lui Mihael şi concepţia antroposofică despre lume.
IV. IMPULSUL LUI MIHAEL ŞI MISTERIUL DE PE GOLGOTA ― Stuttgart, 20 mai 1913 (a doua conferinţă)
Gândirea ştiinţifică în epoca trecută a lui Gabriel. Trezirea unei înțelegeri pentru spiritual în noua epocă a lui Mihael. Coborârea lui Christos pe Pământ pentru a trece prin poarta morţii. Înălțarea lui Mihael de la mesager al lui Iahve la mesager al lui Christos, de la Spirit al poporului la Spirit al timpului.
V. CALEA LUI CHRISTOS DE-A LUNGUL SECOLELOR ― Copenhaga, 14 octombrie 1913
Epoca postatlanteeană. Acţiunea trupului eteric în epoca protohindusă, a trupului senzitiv în cea protopersană, a sufletului senzitiv în cea egipteano-caldeeană, a sufletului înțelegerii în epoca greco-latină şi a sufletului conştienţei în epoca actuală. Căutarea lui Christos. Viziunea viitoare a lui Christos ca entitate eterică. Christos ca sfătuitor şi prieten al omului.
VI. CELE TREI TREPTE SPIRITUALE PREMERGĂTOARE MISTERIULUI DE PE GOLGOTA ― Stuttgart, 5 martie 1914
Tripla unire a lui Christos cu omenirea înainte de Misteriul de pe Golgota prin tripla Sa pătrundere în fiinţa spirituală care s-a născut ulterior drept copilul Iisus nathanic: pentru reglarea experienţelor senzoriale în perioada lemuriană; pentru reglarea forţelor vitale la începutul perioadei atlanteene; pentru reglarea puterilor sufleteşti la sfârşitul perioadei atlanteene. Acţiunea impulsului lui Christos în lumea fizică şi în evoluţia
omenirii.
VII. IMPULSUL LUI CHRISTOS ÎN FIINŢA TEMPORALĂ ŞI ACŢIUNEA SA ÎN OM ― Pforzheim, 7 martie 1914
Treptele spirituale premergătoare Misteriului de pe Golgota. Cele trei trepte. Perioada lemuriană. Începutul perioadei atlanteene. Sfârşitul perioadei atlanteene. Misteriul de pe Golgota. Revărsarea viitoare a impulsului lui Christos în puterea de amintire a omului. Îndepărtarea pericolului devenirii haotice a amintirii prin impulsul lui Christos.
VIII. SPIRITUL LUI CHRISTOS ŞI LEGĂTURA SA CU DEZVOLTAREA CONŞTIENŢEI ― München, 30 martie 1914
Cele trei trepte premergătoare evenimentului de pe Golgota. Tripla pătrundere a fiinţei îngereşti care s-a întrupat ulterior ca Iisus nathanic cu impulsul lui Christos. Acţiunea lui Christos în istoria omenirii. Constantin şi Maxenţiu. Fecioara din Orlans. Retrospectiva lui Ahasver în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Mişcarea antroposofică şi puterile conducătoare ale timpului.
IX. PROGRESUL ÎN CUNOAŞTEREA LUI CHRISTOS. EVANGHELIA CINCEA ― Paris, 27 mai 1914
Cele trei trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota. Întruparea lui Christos în Iisus din Nazaret. Trei epoci în dezvoltarea lui Iisus din Nazaret legate de vieţuirea a trei mari dureri. Convorbirea lui Iisus cu mama Sa adoptivă; expirarea Eului lui Zarathustra. Necesitatea unei cunoaşteri conştiente a lui Christos în prezent şi viitor.
X. CELE PATRU JERTFE ALE LUI CHRISTOS. CELE TREI TREPTE PREMERGĂTOARE MISTERIULUI DE PE GOLGOTA ― Basel, 1 iunie 1914
Necesitatea dobândirii unei noi cunoaşteri a lui Christos şi educarea altruismului. Ştiinţa spiritului ca şcoală a altruismului pentru viaţa intelectuală şi morală a omenirii. Adevărata înțelegere a Misteriului de pe
Golgota.
Christologia antroposofică (postfaţă de Sorin R. Ţigăreanu)

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Note